Terminy

Podane terminy obowiązują w roku szkolnym 2015/2016:

30.09.2015 - pisemna deklaracja ze wskazaniem języka obcego nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego oraz deklaracja o woli przystąpienia do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;

15.10.2015 - złożenie u dyrektora szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia i/lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie której uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia; w przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

20.11.2015 - pisemna informacja od dyrektora szkoły dla rodziców (prawnych opiekunów) o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia; 

24.11.2015 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań;

18.01.2016 - pisemna informacja o ewentualnych zmianach w deklaracji w zakresie języka obcego nowożytnego;

01.04.2016 - pisemna informacja o zmianach w deklaracji w zakresie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów z języków obcych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

18.04.2016 - Egzamin Gimnazjalny - część humanistyczna

19.04.2016 - Egzamin Gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2016 - Egzamin Gimnazjalny - języki obce

Terminy dodatkowe:

01.06.2016 - Egzamin Gimnazjalny - część humanistyczna

02.06.2016 - Egzamin Gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza

03.06.2016 - Egzamin Gimnazjalny - języki obce

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji