Sejmik Uczniowski

Samorząd uczniowski (Sejmik Uczniowski) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym.

Niezależnie od tego, czy jesteś już zaangażowany w życie szkoły, czy nie – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Co ważne – nie musisz być we władzach samorządu, aby działać.

Zadaniem władz samorządu, czyli w naszym przypadku Prezydium Sejmiku Uczniowskiego, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Prezydium SU nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.

W każdej szkole w Polsce działa samorząd, tworzony przez wszystkich uczniów szkoły – to wymóg art. 55 Ustawy o systemie oświaty, która określa zasady funkcjonowania szkół. Zgodnie z tym artykułem jako samorząd możecie:

  • sami uchwalać regulamin samorządu uczniowskiego (musi być zgodny ze statutem szkoły). Określa on zasady wyboru i działania organów samorządu,
  • organizować życie szkolne i działalność kulturalną, oświatową, sportową oraz rozrywkową,
  • wybierać opiekuna samorządu,
  • redagować i wydawać gazetkę szkolną,
  • uzyskiwać informacje o programach nauczania,
  • korzystać z prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  • przedstawiać opinie i wnioski radzie szkoły, dyrekcji i radzie pedagogicznej we wszystkich sprawach szkoły, także dotyczących zmian w statucie szkoły,
  • uczestniczyć w pracach rady szkoły.

Poza Ustawą o systemie oświaty, prawa uczniów regulowane są także przez akty prawne wobec niej nadrzędne – Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencję o Prawach Dziecka. Wynika z nich wiele innych praw – m.in. prawo do informacji, swobody myśli i przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one uczniom zawsze – nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu szkoły czy regulaminu SU.

za: Centrum Edukacji Obywatelskiej o samorządzie szkolnym

Zapraszamy na stronę www oraz Instagram Sejmiku Uczniowskiego EKOLI.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji