Koncepcja pracy CNE

Koncepcja pracy Centrum Naukowego EKOLA

Podstawową funkcjonowania każdej placówki oświatowej powinno być stworzenie sytuacji zainteresowania poprzez umożliwienie uczniom poznania świata we wszystkich jego przejawach. Rozwijanie różnych form aktywności będzie sprzyjać otwartości i samodzielności myślowej młodego człowieka. Fundamentem współczesnej oświaty powinien być szacunek do wartości, takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, dbanie o rozwój społeczeństwa, zachowania etyczne itd. Pielęgnowanie takiego sposobu myślenia i zachowania stanowić będzie misję Centrum Naukowe EKOLA we Wrocławiu. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo. Dlatego też Centrum będzie inspirować do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Za wartości podstawowe w pracy z uczniem uznaliśmy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie oraz współpracę.

Mottem działania Centrum będą słowa Daniela Hunzikera: W szkole nie chodzi o to, żeby rodzice mieli gdzie podrzucić dzieci, kiedy idą do pracy. Szkoła nie jest po to, żeby przekazywać wiedzę z podręczników. Nie jest po to, by realizować podstawę programową. Nie jest też po to, by wystawiać oceny i sprawdzać umiejętności. Ani nawet po to, żeby dzieci miały kontakt z rówieśnikami – choć to ważny element rozwoju. Misja szkoły jest znacznie szersza i bardziej fundamentalna.

Misja i wizja

Centrum Naukowe EKOLA we Wrocławiu stanowi ogólnoszkolną jednostkę organizacyjną Zespołu Szkół EKOLA o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych. Jest głównym ośrodkiem informacji naukowej oraz centrum jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego.

Misją Centrum Naukowego EKOLA we Wrocławiu jest funkcjonowanie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowych i edukacyjnych. Centrum pełni ponadto funkcję ogólnodostępnej biblioteki służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych uczniów Zespołu Szkół EKOLA.

Podstawowe cele działania Centrum

 • kształtowanie postaw otwartości, aktywności i ciekawości świata;
 • budowanie pozytywnego stosunku do nauki i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień;
 • korzystanie z potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej;
 • prezentowanie różnych koncepcji, poglądów, teorii, myśli w sposób atrakcyjny i oryginalny.

Misja społeczna i kulturalna Centrum realizowana będzie poprzez

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół EKOLA w środowisku lokalnym i ponadlokalnym;
 • zbudowanie systemu promocji szkoły i umacnianie jej pozycji w środowisku edukacyjnym;
 • promocję nauki, kultury i czytelnictwa poprzez organizację wykładów, wystaw i seminariów;
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół wydarzeń kulturalnych i społecznych;
 • integracja i współpraca z innymi placówkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań w ramach np. Forum Dyrektorów;
 • organizację konferencji naukowych.

Misja informacyjno-edukacyjna Centrum realizowana będzie poprzez

 • gromadzenie zasobów bibliotecznych zgodnie z potrzebami uczniów oraz autorską koncepcją nauczycieli;
 • zapewnienie wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy;
 • zapewnienie wszystkim uczniom szerokiego dostępu do światowych zasobów informacyjnych;
 • dokumentowanie dorobku dydaktycznego/naukowego pracowników Zespołu Szkół EKOLA;
 • organizowanie przedsięwziąć mających na celu podniesienie świadomości społeczno-kulturalnej uczniów;
 • kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych uczniów;
 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspokojenie potrzeb uczniów;
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, konferencje);
 • monitorowanie harmonogramów konkursów na projekty współfinansowane z EFS;
 • prowadzenie badań jakości usług w celu monitorowania potrzeb użytkowników.

Najważniejsze w pracy Centrum będzie spowodowanie, że uczeń nabędzie umiejętności krytycznego myślenia i zachęci do tego innych. Nie będzie obawiał się eksperymentowania w imię wolności i niezależności własnych sądów i opinii. Zrozumie czym jest dialog, partnerstwo oraz współpraca. Centrum stworzy przestrzeń wspólnego doświadczania i tworzenia w myśl zasady: lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie.

dr Robert Mertuszka, Koordynator Centrum Naukowego EKOLA

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji