Koncepcja pracy CNE

Podstawową powinnością każdej placówki oświatowej powinno być stworzenie sytuacji zainteresowania poprzez umożliwienie uczniom poznania świata we wszystkich jego przejawach. Rozwijanie różnych form aktywności będzie sprzyjać otwartości i samodzielności myślowej młodego człowieka. Fundamentem współczesnej oświaty powinien być szacunek do wartości, takich jak: prawda, dobro, wolność, odpowiedzialność, dbanie o rozwój społeczeństwa, zachowania etyczne itd. Pielęgnowanie takiego sposobu myślenia i zachowania stanowić będzie misję Centrum Nauki Ekola we Wrocławiu. Ludzie kształtują świat, myśląc krytycznie i twórczo. Dlatego też Centrum będzie inspirować do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Za wartości podstawowe w pracy z uczniem uznaliśmy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie oraz współpracę.

Misja i wizja

Centrum Nauki EKOLA we Wrocławiu stanowi ogólnoszkolną jednostkę organizacyjną Zespołu Szkół Fundacji Oświatowej EKOLA o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych. Jest głównym ośrodkiem informacji naukowej oraz centrum jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego.

Misją Centrum Nauki EKOLA we Wrocławiu jest funkcjonowanie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowych i edukacyjnych. Centrum pełni ponadto funkcję ogólnodostępnej biblioteki służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych uczniów Zespołu Szkół Fundacji Oświatowej EKOLA.

Podstawowe cele działania Centrum

 • kształtowanie postaw otwartości, aktywności i ciekawości świata;
 • budowanie pozytywnego stosunku do nauki i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień;
 • korzystanie z potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej;
 • prezentowanie różnych koncepcji, poglądów, teorii, myśli w sposób atrakcyjny i oryginalny.

Misja społeczna i kulturalna Centrum realizowana będzie poprzez

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Fundacji Oświatowej EKOLA w środowisku lokalnym i ponadlokalnym;
 • zbudowanie systemu promocji szkoły i umacnianie jej pozycji w środowisku edukacyjnym;
 • promocję nauki, kultury i czytelnictwa poprzez organizację wykładów, wystaw i seminariów;
 • integrowanie społeczności szkolnej wokół wydarzeń kulturalnych i społecznych;
 • integracja i współpraca z innymi placówkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań w ramach np. Forum Dyrektorów (do dyskusji);
 • organizacja konferencji naukowych (raz w roku).

Misja informacyjno-edukacyjna Centrum realizowana będzie poprzez

 • gromadzenie zasobów bibliotecznych zgodnie z potrzebami uczniów oraz autorską koncepcją nauczycieli;
 • zapewnienie wszystkim użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy;
 • zapewnienie wszystkim uczniom szerokiego dostępu do światowych zasobów informacyjnych;
 • dokumentowanie dorobku dydaktycznego/naukowego pracowników Zespołu Szkół Fundacji Oświatowej EKOLA;
 • organizowanie przedsięwziąć mających na celu podniesienie świadomości społeczno-kulturalnej uczniów;
 • kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych uczniów;
 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspokojenie potrzeb uczniów;
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, konferencje);
 • monitorowanie harmonogramów konkursów na projekty współfinansowane z EFS,
 • prowadzenie badań jakości usług w celu monitorowania potrzeb użytkowników.

Najważniejsze w pracy Centrum będzie spowodowanie, że uczeń nabędzie umiejętności krytycznego myślenia i zachęci do tego innych. Nie będzie obawiał się eksperymentowania w imię wolności i niezależności własnych sądów i opinii. Zrozumie czym jest dialog, partnerstwo oraz współpraca. Centrum stworzy przestrzeń wspólnego doświadczania i tworzenia w myśl zasady: long live learning, czyli uczenia się przez całe życie.  

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji