Klasy 4-8

Zapisy uczniów do klas 4-8 SP są prowadzone w przypadku wolnych miejsc w tych klasach.

Warunkiem rozpatrzenia przez dyrekcję Zespołu Szkół EKOLA wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 4, 5, 6, 7, 8 w SP EKOLA jest spełnienie formalnych kryteriów naboru:

 • złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) podania do dyrektora Szkoły Podstawowej EKOLA;
 • przedstawienie świadectw ukończenia odpowiednio klasy 1,2,3 przy rekrutacji do klasy 4;
 • świadectwa ukończenia poprzedniej klasy przy rekrutacji do klas 5, 6, 7, 8 szkoły podstawowej; 
 • w przypadku dziecka pobierającego wcześniej naukę poza granicami Polski - dokumentu (świadectwa lub zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, poświadczającego jego uczestnictwo w formach kształcenia adekwatnych dla danego systemu oświaty;
 • przedstawienie zaświadczenia o uzyskanych wynikach klasyfikacji śródrocznej;
 • wzięcie udziału przez dziecko w rozmowie kwalifikacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna trwa około 30 minut);
 • złożenie w sekretariacie szkoły pozostałych dokumentów związanych z procedurą rekrutacji:
  • karta zdrowia
  • dwa zdjęcia
  • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • O przyjęciu dziecka decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz dotychczasowe wyniki w nauce.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji