Egzamin Matury Międzynarodowej

Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne, w maju i w listopadzie; wyniki egzaminów tych sesji ogłaszane są odpowiednio na początku lipca i stycznia. Na egzaminie maturalnym każdy przedmiot jest oceniany w skali od 1 punktu (najniższa ocena) do 7 punktów (najwyższa ocena). Ponadto można zdobyć maksymalnie 3 punkty z pracy maturalnej i teorii wiedzy łącznie. Najwyższy możliwy wynik to 45 punktów (6 wybranych przez ucznia przedmiotów x 7 pkt + 3 pkt z teorii wiedzy i pracy maturalnej).

Teoria wiedzy i praca maturalna oceniane są w skali od "E" (najniższa ocena) do "A" (najwyższa ocena). Następnie kombinacja ocen z tych dwóch komponentów egzaminu zamieniana jest na punkty według specjalnego wzoru - zobacz tutaj.

Uczeń może przystąpić maksymalnie do 3 sesji egzaminacyjnych.

Uczeń nie otrzyma Dyplomu IB, jeśli:

  1. nie zaliczył programu CAS (Kreatywność / Aktywność fizyczna / Wolontariat);
  2. uzyskał mniej niż 24 punkty w wyniku ogólnym;
  3. otrzymał ocenę „N” z jednego lub więcej przedmiotów, teorii wiedzy bądź pracy maturalnej – ocena „N” wystawiona jest w sytuacji, kiedy uczeń nie złoży Internal Assessment z danego przedmiotu, nie przystąpi do egzaminów pisemnych, nie złoży eseju i/lub prezentacji z teorii wiedzy, nie złoży pracy maturalnej;
  4. otrzymał ocenę „E” z teorii wiedzy i / lub pracy maturalnej
  5. otrzymał ocenę „1” z jakiegokolwiek przedmiotu / poziomu
  6. otrzymał trzy lub więcej oceny „2” (poziom rozszerzony lub podstawowy)
  7. otrzymał cztery lub więcej oceny „3” lub niższe (poziom rozszerzony lub podstawowy)
  8. uzyskał w sumie mniej niż 12 punktów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w przypadku uczniów, którzy zdawali maturę z czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym, liczą się trzy najwyższe oceny)
  9. uzyskał w sumie mniej niż 9 punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym (uczniowie, którzy zdawali maturę z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym, muszą uzyskać za nie w sumie przynajmniej 5 punktów)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji