Egzamin Matury Międzynarodowej

Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne, w maju i w listopadzie; wyniki egzaminów tych sesji ogłaszane są odpowiednio na początku lipca i stycznia. Na egzaminie maturalnym każdy przedmiot jest oceniany w skali od 1 punktu (najniższa ocena) do 7 punktów (najwyższa ocena). Ponadto można zdobyć maksymalnie 3 punkty z pracy maturalnej i teorii wiedzy łącznie. Najwyższy możliwy wynik to 45 punktów (6 wybranych przez ucznia przedmiotów x 7 pkt + 3 pkt z teorii wiedzy i pracy maturalnej).

Teoria wiedzy i praca maturalna oceniane są w skali od "E" (najniższa ocena) do "A" (najwyższa ocena). Następnie kombinacja ocen z tych dwóch komponentów egzaminu zamieniana jest na punkty według specjalnego wzoru - zobacz tutaj.

Uczeń może przystąpić maksymalnie do 3 sesji egzaminacyjnych.

Uczeń otrzyma Dyplom IB, jeśli spełni następujące warunki:

 1. zaliczy program CAS (Kreatywność / Aktywność fizyczna / Wolontariat);
 2. uzyska co najmniej 24 punkty w wyniku ogólnym;
 3. nie otrzyma oceny „N” z żadnego przedmiotu, z teorii wiedzy ani z pracy maturalnej (uczeń otrzymuje ocenę „N” w sytuacji, kiedy a) nie złoży pracy będącej częścią Internal Assessment z danego przedmiotu, b) nie przystąpi do którejkolwiek części egzaminu pisemnego z danego przedmiotu, c) nie złoży eseju i/lub nie zaprezentuje wystawy z teorii wiedzy, d) nie złoży pracy maturalnej)
 4. nie otrzyma oceny „E” z teorii wiedzy
 5. nie otrzyma oceny „E” z pracy maturalnej
 6. nie otrzyma oceny „1” z żadnego przedmiotu
 7. nie otrzyma trzech lub więcej ocen „2”
 8. nie otrzyma czterech lub więcej ocen „3” lub niższych
 9. uzyska w sumie co najmniej 12 punktów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w przypadku uczniów, którzy zdawali maturę z czterech przedmiotów na poziomie rozszerzonym, liczą się trzy najwyższe oceny)
 10. uzyska w sumie co najmniej 9 punktów z przedmiotów na poziomie podstawowym (uczniowie, którzy zdawali maturę z dwóch przedmiotów na poziomie podstawowym, muszą uzyskać za nie w sumie co najmniej 5 punktów)
 11. nie naruszy zasad uczciwości akademickiej określonych przez International Baccalaureate Organization 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji