Klasa 1 liceum dla absolwentów kl. 8 szkoły podstawowej

Zasady rekrutacji do klasy 1 liceum na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów klas ósmych:

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

do 11.05.2020:

do 30.06.2020, do godz. 14:00:

  • kopia świadectwa z klasy ósmej szkoły podstawowej
  • kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty wydana przez OKE
  • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i działania ucznia: udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd 
  • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

03.07.2020:

  • ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy 1 DLO EKOLA

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa EKOLA, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy 1 LO:

1) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego - minimum 65%

2) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z matematyki - minimum 50%

3) ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej - co najmniej bardzo dobra

4) średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy ósmej z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0

5) wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - minimum 50%, z matematyki - minimum 50%, z języka angielskiego - minimum 70%.

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. W przypadku uczniów cudzoziemców o przyjęciu do klasy 1 decyduje wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego oraz przebieg dotychczasowej edukacji.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takich samych wyników rekrutacji, szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z tymi kandydatami oraz przyjęcia w pierwszej kolejności absolwentów Szkoły Podstawowej EKOLA.

Egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego do klasy 1 liceum odbędzie się dnia 21.05.2020 (terminarz). Egzamin sprawdza kompetencje językowe kandydata w zakresie języka angielskiego i składa się z dwóch części:

część pisemna:

  • rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, słowotwórstwo, synonimy / antonimy, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni oraz struktur gramatycznych), dwie wypowiedzi pisemne: 1) mail do nauczyciela / kolegi / koleżanki – 150-200 słów; 2) odpowiedź w minimum 10 zdaniach na zadane pytanie otwarte - tematy takie, jak w części ustnej egzaminu; czas trwania egzaminu – 1h30m;

część ustna:

  • rozmowa z kandydatem na zadany temat (zainteresowania / pasje kandydata, plany na przyszłość, ulubione przedmioty w szkole, ulubiona książka / serial / film); czas trwania rozmowy – ok. 10m.

Egzamin kwalifikacyjny z matematyki do klasy 1 liceum odbędzie się dnia 22.05.2020 (terminarz). Zakres egzaminu zostanie podany wkrótce.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji