Edukacja ekologiczna

W Szkole Podstawowej EKOLA priorytetem jest edukacja ekologiczna. Podejmowane są działania prozdrowotne, charytatywne i z zakresu edukacji ekologicznej.

Autorskie programy nauczania przedmiotu Ekologia są przeznaczone dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Programy obejmują treści dotyczące szeroko pojętej ekologii. Cele kształcenia ogólnego zakładają przyswojenie określonych wiadomości, nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów oraz kształtowanie postawy odpowiedzialnego funkcjonowania w środowisku przyrodniczym.

Ekologia jest przedmiotem dającym możliwości zastosowania wielu metod i form pracy, wykorzystywania wszelkich dostępnych środków dydaktycznych oraz okazów naturalnych znanych uczniom z ich najbliższego otoczenia. Układ treści dostosowany jest do pór roku, co w dużym stopniu ułatwia realizację zajęć poza salą lekcyjną.

 
Założenia dydaktyczne i wychowawcze edukacji ekologicznej:

1) w zakresie kształcenia:
 • dostarczanie uczniom informacji o złożoności powiązań w środowisku oraz zależnościach zachodzących między organizmami w środowisku przyrodniczym
 • dostarczenie uczniom wiadomości na temat przystosowań budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów do środowiska
 • rozwijanie w uczniach umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie
 • rozwijanie w uczniach umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy o środowisku na podstawie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów
 • dostarczanie informacji na temat prawidłowości ekonomicznych wpływających na postawy konsumenckie
 • wskazywanie pozytywnych i negatywnych zachowań ludzi w kontaktach z przyrodą
 • wskazywanie uczniom właściwych postaw wobec zasobów naturalnych Ziemi

2) w zakresie wychowania:

 • kształtowanie przyjaznych postaw i szacunku dla świata przyrody
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
 • kształtowanie przekonania o konieczności ochrony różnorodności ekosystemów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej
 • przygotowanie uczniów do efektywnego i twórczego wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów w przyszłości

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji